onsdag 26 oktober 2011

Why I am organizing TO OSLO, WITH LOVE


Some friends have told me that they've seen all my Oslo-related statuses on Facebook, but not quite grasped what it is that I am doing, and why. Here's a little explanation. Hope it will clarify.

First of all, I haven't really gone for anything full-on in quite this way for a very, very long time. I've worked with and committed myself to things that I care about for as long as I can remember, but this one has taken it to a whole new level!

Breivik's terrorist acts were an attack against everything I believe in. The massacre took so many innocent lives and was an attack aimed at the heart of the democratic institutions and foundations. Shock, fear, anxiety, sadness, anger and restlessness were some of the feelings that flowed through me right after I read about the attacks on the Internet, on July 22nd.

I spent quite some time talking to loved ones and dedicated people who I trust on these issues. On the morning of July 27th, I read an article by Anne Holt (author and former norwegian minister of justice), in which she wrote:

"If we are to honor the too many killed after our country's major disaster, and if we are to celebrate the decency that we as a people have shown during this evil week, we must be willing to go into the most difficult questions: What could we have done differently? And what do we do now?"
This became my "moment of obligation" - the moment when I knew I had to act.

Why I felt so strongly then and still do today is largely because I spent two of my best year ever at the Red Cross Nordic United World College in Norway (north of Bergen). I got friends there for life, from all over the world. We lived so close to each other during the most defining two years of our lives. We kind of lived and breathed (and sometimes sighed over) the quote by Nobel Peace Prize winner Lester B. Pearson: "how can we have peace if we do not understand each other, and how can we do that if we do not get to know each other?" These words are also key to the UWC movement. In that environment, I formed my worldview and the sense of social justice that I have carried with me throughout my life ever since.

I've talked to many friends, organizations and groups throughout the Nordic countries who are involved in the struggles to strengthen all the values ​​that the terrorist attacks wanted to destroy. It is encouraging to see all the commitment and good initiatives. At the same time, I believe at bottom of my heart, that we now, perhaps more than ever, MUST push the limits of our imagination of what we think is possible to do to combat racism, hatred, extremism in its various forms and tackle the root causes that create inequality, exclusion, alienation and contempt in our societies.

My answer to how and where we start is certainly shaped by my own unquenchable faith in dialogue and people's power to create change when we meet, discuss, exchange experiences and act together. In too many cases I have attended summits and "dialogues" in which experts address an audience, and then it ends. But what happened to seizing the power, commitment and energy of a large group of people's collective knowledge, experience and efforts?

The response that evolved quickly was "TO OSLO, WITH LOVE" where we want to gather up to a hundred people from the Nordic countries in Oslo for three days, on November 4-6th, 2011. We will put an extreme focus on intimate dialogue, based on people's passion and with a view to creating clear paths to concrete action. Through an in-depth Open Space process, we create an open and equal dialogue. We exchange ideas between countries, sectors and backgrounds and allow time for setting up action plans together. We pose the questions to each other and we come up with the answers together. We come together - TO OSLO, WITH LOVE.

There are many organizations and actors who have joined together in this. Many have spread the word and individuals have contributed generously from their own pockets for the realization of the dialogue. The support inspires me every day. I'm also learning a lot every day - about the power of conviction, the importance of a (very) personal commitment, the importance of support from loved ones, the power of opening up to others' involvement, to share their passion, the powerful impact of going all in pouring heart and soul into an idea, and importantly, that it is not always (actually, very seldomly) the most prominent official representatives that are the most valuable change agents in a process. For those of you who have read this far - thanks for your time and your commitment!

If you want to help us out in a much needed way in the run-up to the 4th of November, please help us by asking five friends, colleagues or family members to make a small contribution to the project to help cover our costs, and enabling a couple of groups of young people who can't cover their expenses to be able to come to Oslo. The link is here: http://www.fundedbyme.com/projects/2011/09/to-oslo-with-love/.

Feel free to email me directly also at tooslowithlove@gmail.com if you have thoughts or ideas that you want to share.

Tusen takk!


/Ola Nilsson
Founder
TO OSLO, WITH LOVE

>> like on facebook
>> follow on twitter
>> support at fundedbyme

Därför arrangerar jag TO OSLO, WITH LOVE

Några vänner har sagt till mig att de sett alla mina Oslo-relaterade statusar på facebook, men inte helt greppat vad det är jag pysslar med och varför. Här kommer en liten förklaring. Hoppas det blir tydligare då.

Först av allt. Jag har inte satsat såhär helhjärtat på någonting på väldigt, väldigt länge. Jag har jobbat med och engagerat mig i saker som jag gillar så länge jag kan minnas, men detta har liksom blivit på en helt annan nivå!

Breiviks terrorhandlingar var en attack mot allt jag tror på. Massakern tog så många oskyldiga liv och var ett attentat riktat mot demokratins kärna. Chock, rädsla, oro, sorg, ilska och rastlöshet var några av känslorna som svallade genom mig direkt efter att jag läste om attentaten på internet, den 22e juli.

Jag pratade med nära och kära och engagerade personer som jag har stort förtroende för i frågorna. På morgonen den 27e juli läste jag Anne Holts artikel i DN kulturdebatt där hon skrev:
“Ska vi hedra de alltför många döda efter vårt lands stora katastrof, ska vi hylla den anständighet vi som folk har visat denna onda vecka, måste vi vara villiga att gå in i de allra svåraste frågorna: Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Och vad gör vi nu? ”
Detta blev min "moment of obligation" - stunden då jag visste att jag måste agera.

Varför jag kände så starkt då och fortfarande gör det idag beror till allra största del på att jag spenderade två av mina bästa år någonsin på Red Cross Nordic United World College i Norge (norr om Bergen). Där fick jag vänner för livet, från hela världen. Vi levde så nära inpå varandra under de kanske mest präglande två åren i våra liv. Vi andades liksom (och suckade ibland över) frågorna: "hur kan vi få fred om vi inte förstår varandra? Och hur kan vi göra det om vi inte lär känna varandra?" Det är Nobels fredspristagare Lester B. Pearsons ord som också är ledord för UWC-rörelsen. I den miljön bildade jag mig min världsbild och mitt samhällsengagemang.

Jag har pratat med väldigt många vänner, organisationer och grupper runtom i Norden som är med och kämpar för att stärka alla de värderingar som terrordåden attackerade. Det är hoppingivande att se engagemanget. Samtidigt tror jag i själ och hjärta att vi mer än någonsin förr MÅSTE tänja på gränserna för vad vi tror är möjligt att göra för att bekämpa rasismen, hatet, extremismen i dess olika former och ta tag i de grundorsaker som skapar klyftor, exkludering, utanförskap och förakt i våra samhällen.

Mitt svar på Hur och Var vi börjar är såklart format av min egna osläckbar tro på dialog och folks kraft att skapa förändring när vi samlas, samtalar, utbyter erfarenheter och agerar ihop. I allt för många fall har jag upplevt att det anordnas toppmöten och "dialoger" där experter talar till åhörare, men vad händer då med att ta tillvara kraften, engagemanget och energin i många människors gemensamma kunskaper, erfarenheter och ansträngningar?

Svaret blev TO OSLO, WITH LOVE där vi vill samla upp till hundra personer från de nordiska länderna i Oslo under tre dagar, den 4-6 november. Där sätts ett extremt fokus på intim dialog utifrån folks passion och med syftet att skapa tydliga vägar till konkret handling. Genom en djupgående Open Space-process skapar vi en öppen och jämlik dialog. Vi utbyter idéer mellan olika länder, sektorer och bakgrunder och ger tid åt att sätta upp handlingsplaner tillsammans. Vi formulerar frågorna till varandra och kommer fram till svaren ihop. Vi kommer samman - TO OSLO, WITH LOVE.

Det är många organisationer och aktörer som har engagerat sig tillsammans i detta. Många har spridit budskapet och individer har bidragit generöst från egen ficka för att förverkliga dialogen. Stödet ger mig inspiration dagligen. Jag lär mig också så otroligt mycket varje dag - om kraften i övertygelser, vikten av ett (väldigt) personligt engagemang, betydelsen av stöd från nära och kära, kraften i att öppna upp för andras engagemang, att dela med sig av sin passion, den starka effekten av att gå in med hela sitt hjärta som insats och inte minst att det inte alltid är de mest uppenbara officiella företrädarna som blir de mest värdefulla förändringsagenterna i processen. För dig som läst ända hit - tack för din tid och ditt engagemang!

Om du vill hjälpa oss i slutspurten, fram till den 4e november så får du gärna be fem vänner, kollegor eller familjemedlemmar att skänka en slant till projektet för att få ihop till att täcka våra kostnader. Länken har du här: http://www.fundedbyme.com/projects/2011/09/to-oslo-with-love/ .

Du får gärna maila mig direkt också på tooslowithlove@gmail.com om du har tankar eller idéer som du vill dela med dig av.

Tusen takk!


/Ola Nilsson
Initiativtagare
TO OSLO, WITH LOVE

>> gilla på facebook
>> följ på twitter
>> stöd på fundedbyme

fredag 7 oktober 2011

TO OSLO, WITH LOVE - one month to go!

We are now only four weeks away from the Nordic dialog, convening some hundred representatives from across the Nordic region, different sectors and walks of life. Registration is open until the 20th of October. Show your support - spread the word and share our channels:

TO OSLO, WITH LOVE - website
like us on Facebook
watch us on YouTube
follow us on twitter
contact us on gmail